Informes de drets humans

[Traduït per Cuandolasgotas.org]

Informe del Consell d’Europa – 2013

Informe per Nils Muižnieks, Comissari per als Drets Humans del Consell d’Europa després de la seva visita a Espanya, del 3 al 7 juny 2013 – CommDH(2013)18
Estrasburgo, 9 de octubre de 2013

Informe_2013_ConsejoEuropa[Increment de la pobresa]
El Comissari expressa la seva preocupació per l’increment de la taxa de pobresa infantil, que va arribar al 30,6% el 2011 i que té unes repercussions potencialment devastadores tant en els nens com al país. Els nens s’han vist desproporcionadament afectats per les retallades en els pressupostos social és, de salut i educatius, i la disminució de les prestacions familiars ha fet que alguns nens visquin en la indigència i tinguin problemes de nutrició ……
[Desallotjaments forçosos]
El Comissari expressa la seva particular inquietud per les conseqüències negatives dels desallotjaments forçosos en els nens i les seves famílies, així com pels creixents problemes als quals s’enfronten els nens migrants a l’hora d’accedir a l’atenció sanitària, en contravenció amb el que estableix en la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides, a la qual està subjecta Espanya.
[Retalls en educació]
Al comissari li preocupen igualment els considerables retallades efectuats en els tres últims anys en els pressupostos per a l’educació, que oscil·len entre el 14,4% i el 21,4%, així com els seus efectes en la igualtat de oportunitats i en el principi de l’educació incloent …
[Regressió en suport a persones amb discapacitat]
També li preocupa que la crisi econòmica i les restriccions financeres hagin soscavat la majoria de les polítiques i programes encaminats a promoure la inclusió de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb els altres, incloses les mesures encaminades a millorar l’accessibilitat als serveis generals , així com l’ocupació i els programes de formació …
[Abusos policiales e impunidad]
… Els maltractaments infligits pels membres dels organismes encarregats de fer complir la llei i la impunitat de què aquests membres gaudeixen és una qüestió de drets humans summament inquietant i de llarga data a Espanya, en particular en el context de la detenció incomunicada per la Guàrdia Civil. En una sèrie de casos portats davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (d’ara endavant, el Tribunal) i el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, s’ha conclòs que Espanya ha incomplert les normes de drets humans que prohibeixen la tortura …

Informe del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU – 2012

Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (E/C.12/ESP/CO/5)
6 de junio, 2012

Informe_2012_CESR[Efectes negatius de les retallades]
8. El Comitè expressa la seva preocupació per la reducció dels nivells de protecció efectiva dels drets consagrats en el Pacte que ha resultat de les mesures d’austeritat adoptades per l’Estat part, perjudicant de manera desproporcionada al gaudi dels seus drets per les persones i els grups desfavorits i marginats, especialment els pobres, les dones, els nens, les persones amb discapacitat, els adults i els joves aturats, la gent gran, els gitanos, els migrants i els sol·licitants d’asil …
[Augment de l’atur]
12. El Comitè està preocupat, particularment en el context de la crisi econòmica i financera, pel continu increment de les taxes d’atur i de l’atur de llarga durada que afecten negativament a un percentatge elevat de la població de l’Estat part, especialment els joves , els immigrants, els gitanos i les persones amb discapacitat, agreujant la situació de vulnerabilitat en la qual es troben …
[Desigualtat de les dones]
13. Preocupa al Comitè que la persistència de certs estereotips sobre les funcions de gènere segueixin impedint que les dones gaudeixin, en igualtat de condicions respecte als homes, del dret al treball. El Comitè segueix preocupat per la menor representació de les dones en els càrrecs decisoris, tant en el sector públic com en el privat. El preocupa, així mateix, que, tot i els esforços desenvolupats en la matèria, la diferència de remuneració entre homes i dones segueixi sent considerable, en contra del principi de salari igual per treball d’igual valor que figura a la legislació de l’Estat part i en el Pacte …
[Detenció irregular d’immigrants]
14. Al Comitè li preocupen els casos de les persones que segueixen retingudes en els centres d’internament per als estrangers pendents d’expulsió en condicions d’amuntegament, sense accés a la informació ia serveis adequats d’assistència social, mèdica o legal …
[Augment de la pobresa]
16. El Comitè constata amb preocupació que, segons les dades al seu abast, el 21,8% de la població viu encara per sota del llindar de la pobresa i que en el context de la crisi econòmica i financera, s’ha incrementat considerablement el índex de persones en risc de pobresa
17. Al Comitè li preocupa que, en circumstàncies en què un de cada quatre menors d’edat viu actualment per sota del llindar de pobresa, les prestacions econòmiques a les famílies hagin estat severament restringides o fins i tot, eliminades …
18. Al Comitè li preocupa que el salari mínim interprofessional (SMI) hagi estat congelat des de l’any 2011 a un valor que no permet un nivell de vida digne …
20. El Comitè constata amb preocupació que els nivells de pensió siguin, en molts casos, inferiors al nivell de subsistència mínim, el que posa als seus beneficiaris en risc de pobresa. Al Comitè li preocupa de forma particular la situació de les dones que reben pensions de viduïtat més baixes …
[Víctimes de l’especulació immobiliària i el desallotjament forçós]
21. Al Comitè li preocupa profundament la situació dels individus i de les famílies que es troben aclaparats pels costos de l’habitatge després d’haver accedit a hipoteques de llarga durada, situació que ha ocasionat que molts hagin estat desallotjats dels seus habitatges i que altres estiguin en alt risc de perdre-la. Al Comitè també li preocupa que el Reial decret llei 6/2012 de 9 març 2012 deixi a discrecionalitat de les entitats bancàries l’admissió de la dació en pagament (art. 12) …
22. Al Comitè li preocupa que se segueixin realitzant desallotjaments forçosos sense les degudes garanties legals, sense que les persones afectades siguin consultades prèviament, i sense que se’ls ofereixi una alternativa d’allotjament o compensació …
[Deteriorament d’indicadors en educació]
26. Al Comitè li preocupa que, malgrat els progressos realitzats, la taxa d’abandonament escolar primerenc segueixi sent el doble de la mitjana de la Unió Europea …
27. El Comitè adverteix amb preocupació que l’educació ha estat un dels sectors més afectats per les retallades en el pressupost assignat tant per l’Estat central com per comunitats autònomes …
28. El Comitè està preocupat per les mesures regressives adoptades per l’Estat part que incrementen les taxes universitàries, posant en risc l’accés de les persones i grups desfavorits i marginats a l’educació universitària …
[Retallades en investigació i accés a la cultura]
29. Al Comitè li preocupa que, en el context de la crisi econòmica i financera, les retallades pressupostàries posen en perill la protecció i la promoció de la capacitat creativa i investigadora de l’Estat part, així com les oportunitats d’accés efectiu de totes les persones i comunitats a participar en la vida cultural …

Informe del Comitè de Drets del Nen de l’ONU – 2010

Comitè de Drets del Nen (CRC/C/ESP/CO/3-4)
3 noviembre, 2010
[Pobreza infantil]
“El Comitè … mostra la seva inquietud per la falta de partides específiques assignades als nens en els plans i pressupostos elaborats per l’Estat per fer front a la crisi que afecta profundament en l’actualitat a l’Estat part, on la taxa d’atur és del 20 % aproximadament i el 25% dels nens viuen en la pobresa o en perill d’sumir-se en ella.”

Informe del Relator d’Habitatge de la ONU – 2008

Informe del Relator Especial sobre un habitatge adequat com element integrant del dret a un nivell de vida adequat, Sr. Miloon Kothari. Missió a Espanya (A/HRC/7/16/Add.2.)
7 de febrero de 2008

[Efectes de l’especulació en el dret a l’habitatge]
“… El Relator Especial també s’observa que factors econòmics i financers, entre els quals cal esmentar l’especulació generalitzada, han tingut efectes negatius en el dret a un habitatge adequat a Espanya. El elevat dels preus i la manca de parcs d’habitatge públic, en particular d’habitatges de lloguer, han afectat grans sectors de la població.
[Dret bàsic sotmès al mercat]
“Tot i que en les disposicions de la Constitució es reconeix que l’habitatge és un dret bàsic, en la pràctica és considerada un simple bé de consum, que es compra i es ven. En aquest context, s’ha de recuperar la funció social de l’habitatge i aplicar plenament l’article 47 de la Constitució. Tots els sectors de la societat, inclosos els promotors immobiliaris, els constructors, les agències immobiliàries, els grups de la societat civil i altres agents dels sectors públic i privat, han de participar en la realització d’aquest dret humà bàsic ”
[Efectes negatius del model propietari]
El Relator Especial considera que la primacia atorgada al model de l’habitatge en propietat ha tingut diverses conseqüències negatives per a la realització del dret a un habitatge adequat. En primer lloc, ha marginat als sectors de la societat que no tenen mitjans per comprar un habitatge i als que són objecte de discriminació. Entre aquests grups hi les dones, les famílies de baixos ingressos, els migrants, els joves, les persones d’edat i els romanís. En segon lloc, ha generat una especulació incontrolada, la qual també ha donat lloc a nombrosos problemes, com els casos de corrupció que han rebut una àmplia atenció en els mitjans de difusió i estan sent investigats. L’edificació desmesurada en diverses regions del país també ha tingut greus conseqüències per al medi ambient i la sostenibilitat a llarg termini d’algunes regions, en particular les del litoral espanyol …

Informe del Relator contra la Discriminació de l’ONU – 2013

Informe del Relator Especial sobre les formes contemporànies de racisme, discriminació racial, xenofòbia i formes connexes d’intolerància, Mutuma Ruteere. Visita a Espanya (A/HRC/23/56/Add.2)
6 de junio de 2013

[Deteriorament de les condicions de vida de la població immigrant]
36. El Relator Especial està profundament preocupat pel fet que, a causa de la crisi econòmica, la situació dels immigrants hagi empitjorat, de manera que s’hagin revertit alguns dels èxits en matèria de drets humans dels immigrants, que experimenten una major taxa d’atur. Es va informar que els immigrants africans són els més afectats, amb una taxa d’atur d’aproximadament el 50%, seguits pels immigrants de l’Amèrica Llatina, amb una taxa d’atur el 29% …
38. També es va informar que, arran de la crisi econòmica, alguns immigrants en situació regular, principalment del Marroc i Amèrica Llatina, han perdut la residència i el permís de treball i han quedat indocumentats, el que repercuteix en els drets dels seus fills. A més, si bé es va assenyalar que, en general, la societat espanyola dóna suport als estrangers, s’ha observat un augment de les manifestacions de racisme i intolerància contra els immigrants en la societat i els mitjans de comunicació.
[Internament en CIE]
40. L’internament d’immigrants indocumentats, incloses les dones, en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) planteja diversos problemes de drets humans que s’han d’abordar … Al Relator Especial li preocupa profundament que els estrangers subjectes a expulsió que hagin comès algun delicte estiguin reclosos en aquests CIE juntament amb immigrants indocumentats que estan internats només per faltes administratives en matèria d’immigració …
[Perfils racials discriminatoris]
51. El problema dels controls policials d’identitat de què són objecte grups ètnics concrets, com les minories, els romanís i els immigrants, especialment procedents d’Àfrica, Àsia i Sud-amèrica, encara està per resoldre. De fet, l’ús de perfils racials pels agents de l’ordre segueix sent un problema persistent i generalitzat, que repercuteix negativament en la relació entre la policia i la comunitat i en el gaudi dels drets de les persones afectades …
[Incitació a l’odi contra la població immigrant]
54. Un altre tema que es va presentar a l’atenció del Relator Especial va ser l’aparició de la incitació a l’odi i del discurs xenòfob entre els polítics, sobre l’augment. Sobre això, es va esmentar la retòrica populista i intolerant dirigida contra els romanís i utilitzada per criminalitzar. Certs polítics també han culpat els immigrants de les conseqüències de la crisi econòmica, en particular la desocupació. El Relator Especial observa amb preocupació la informació segons la qual alguns representants del Partit Popular, en l’actualitat en el poder, han formulat comentaris populistes i xenòfobs contra els romanís i els immigrants …
55. També s’ha esmentat l’estigmatització de determinats grups, entre ells els immigrants i els romanís, per part dels mitjans de comunicació. Es va assenyalar que els mitjans electrònics i impresos seguien propagant prejudicis i estereotips negatius contra aquests grups, fins i tot vinculant-los a activitats delictives, la qual cosa contribuïa a difondre una imatge i una percepció negatives entre l’opinió pública …

____________________________________________

La inclusió de cites dels informes referenciats té una finalitat educativa i informatiu, i es realitza als efectes de facilitar la consulta de les fonts directes.